Deklaracja dostępności

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Deklaracja dostępności Szkoły Podstawowej w Róży

Publiczna Szkoła Podstawowa w Róży zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej szkoły.

Dane teleadresowe jednostki:

Telefon: 14 682 15 88

E-mail: rozasp@educzarna.pl

Adres do korespondencji: Róża 69, 39-216 Stara Jastrząbka

 Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności i wyłączeń wymienionych poniżej:

- mapy są wyłączone z obowiązku dostępności

- część plików nie jest dostępna cyfrowo

Pliki można samodzielnie modyfikować za pomocą bezpłatnego narzędzia www.onlineocr.net

Ułatwienia na stronie

Strona BIP szkoły posiada następujące ułatwienia:

- podwyższony kontrast 

-możliwość powiększenia liter

Na stronie można skorzystać z podstawowych skrótów klawiaturowych:

- powiększenie CTRL+ +

- pomniejszenie CTRL+ -

- rozmiar oryginalny  CTRL + 0

- drukuj CTRL+ P

- tryb pełnoekranowy F11

- znajdź CTRL + F

- zakończ CTRL + SHIFT+ Q

- odśwież F5

Dane kontaktowe

 W przypadku problemów z dostępnością strony BIP prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem telefonu: 14 68 21 588 lub na adres email: rozasp@educzarna.pl. Taką samą drogą można zgłaszać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi.

Informacje zwrotne

Każdy ma prawo do żądania zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej bądź elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, np. przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu.Osoba zgłaszająca powinna także określić dogodny dla siebie sposób przedstawiania tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie nie później niż w terminie 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż dwa miesiące od wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie będzie możliwe podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji wnoszący żądanie może złożyć skargę w sprawie zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej , aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej.

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Siedziba Publicznej Szkoły Podstawowej w Róży znajduje się pod adresem

- Róża 69, 39-216 Stara Jastrząbka

- Róża 73, 39-216 Stara Jastrząbka

Pierwszy budynek ma dwa wejścia. Pierwsze główne od strony boiska oraz drugie od strony placu zabaw. Drugi budynek szkoły posiada również dwa wejścia. Przy wejściu głównym od ulicy znajduje się podjazd dla osób niepełnosprawnych. Drugie wejście jest od strony boiska sportowego. 

Szkoła zapewnia pomoc pracownika szkoły osobie niepełnosprawnej na terenie szkoły i wokół niej.

Przed budynkiem drugim znajduje się parking natomiast przy budynku pierwszym samochody można parkować wzdłuż ulicy.